Diskusia k možnosti odpočítania dovoznej DPH nájomcom dovezeného tovaru je znovu otvorená

Výbor pre DPH znovu otvoril diskusiu k možnosti odpočítať dovoznú DPH nájomcom dovezeného tovaru, ak je nájomca osobou povinnou platiť daň pri dovoze tohto tovaru colnému orgánu.

Kritériá pre odpočítanie DPH pri dovoze tovaru

Pokiaľ ide o formálne podmienky pre odpočítanie DPH pri dovoze tovaru, tieto sa zdajú byť splnené ak nájomca uchováva dovozný doklad, v ktorom je uvedený ako príjemca alebo dovozca a ktorý uvádza výšku splatnej DPH alebo umožňuje jej výpočet.

Podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) sa hmotnoprávne podmienky pre odpočítanie DPH pri dovoze považujú za splnené o. i. ak:

  • náklady na dovoz majú priamu a bezprostrednú súvislosť s ekonomickou činnosťou zdaniteľnej osoby,
  • tieto náklady sú zahrnuté v cene konkrétnych transakcií uskutočnených zdaniteľnou osobou.

Čo ak je dovozcom tovaru nájomca?

Výbor pre DPH v pracovnom dokumente 1061 odkázal na predchádzajúci pracovný dokument č. 762, ktorý sa týkal prípadu nájmu lietadla a v ktorom bolo konštatovné, že nájomca v skutočnosti neznáša (celkové) náklady na lietadlo, ale iba sumu zodpovedajúcu výške nájomného, ktorá sa má zaplatiť vlastníkovi. Preto, zatiaľ čo náklady na prenájom sú zahrnuté v cene transakcie uskutočnenej nájomcom, nie je tomu tak v prípade nákladov na samotné lietadlo. Náklady na lietadlo sú nákladmi jeho vlastníka, ktorý ich prenáša na nájomcu ako súčasť ceny účtovanej za prenájom.

Náklady na lietadlo znáša iba vlastník, nie nájomca. V diskutovanom prípade išlo o operatívny prenájom lietadla. V rámci EÚ sa takéto prenájmy riadia špecifickými pravidlami a podliehajú striktným časovým obmedzeniam. Tieto prvky sú relevantné pre posúdenie z hľadiska DPH, pretože určujú ekonomické východiská transakcie.

Útvary Komisie zastávajú názor, že za takýchto okolností by umožnenie odpočítania DPH nájomcom bolo neprimerané, a preto závery, ktoré v minulosti vyjadril Výbor pre DPH, majú zostať zachované. Na to, aby dovozca mohol odpočítať DPH pri dovoze tovaru, musí byť dovážaný tovar nevyhnutný na výkon ekonomickej činnosti zdaniteľnej osoby a náklady na dovoz musia byť zahrnuté v cene ňou uskutočnených transakcií.

V prípade dovozu lietadla nájomcom je síce splnená prvá podmienka, druhá však nie, keďže do ceny ním uskutočnených transakcií sú zahrnuté náklady na prenájom a nie náklady na dovoz lietadla.

Ďalší vývoj

Útvary Komisie si však uvedomujú, že niektoré členské štáty uplatňujú na tieto situácie ďalšie kritériá, pričom umožňujú nájomcom uplatniť odpočítanie DPH pri dovoze tovaru. Okrem toho sa viaceré rozsudky SDEÚ zaoberali prípadmi, v ktorých bolo právo na odpočítanie DPH priznané osobám, ktoré nie sú vlastníkmi tovaru.

Útvary Komisie sa preto domnievajú, že je potrebné vrátiť sa k tejto téme a požiadali preto delegátov poradného výboru, aby vyjadrili svoje stanovisko. Aj keď sa pracovný dokument zaoberal konkrétnym prípadom prenájmu lietadiel, vývoj diskusií je vhodné sledovať, keďže môže byť relevantný aj pre iné typy dovozných transakcií.

O Výbore pre DPH

Výbor pre DPH je poradný výbor zriadený na podporu jednotného uplatňovania ustanovení smernice o DPH v rámci EÚ. Neboli mu pridelené žiadne legislatívne právomoci a nemôže prijímať právne záväzné rozhodnutia, môže však poskytnúť usmernenie ohľadom uplatňovania uvedenej smernice.

Zdroj správ