Nové pravidlá pre cezhraničnú prácu na diaľku od 1. júla 2023

Na európskej úrovni intenzívne sledujeme prijatie novej rámcovej dohody týkajúcej sa cezhraničnej práce na diaľku. Dlho očakávaná rámcová dohoda nadobudne platnosť 1. júla 2023 po skončení súčasného prechodného obdobia medzi členskými štátmi EÚ, ktoré ju podpíšu. Viac podrobností v oblasti sociálneho zabezpečenia pri tzv. telepráci sa dozviete v našom aktualizovanom článku.

V druhej polovici apríla 2023 bolo zverejnené avizované koordinované riešenie pre cezhraničnú „prácu na diaľku“. Bolo pripravené znenie rámcovej dohody v oblasti sociálneho poistenia pre cezhraničnú „prácu na diaľku“ (teleprácu), na ktorej podpis bolo pozvaných všetkých 27 členských štátov Európskej únie, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska*.

Táto rámcová dohoda poskytne zamestnancom a zamestnávateľom možnosť ostať v systéme sociálneho zabezpečenia krajiny zamestnávateľa, ak zamestnanec pracuje v krajine svojho bydliska menej ako 50% času. Musí ísť o tzv. prácu na diaľku (teleprácu), kedy zamestnanec pracuje síce z domu z krajiny svojho bydliska, ale je počas výkonu práce na diaľku pripojený do pracovného prostredia svojho zamestnávateľa prostredníctvom informačných technológií.

Platnosť tejto rámcovej dohody bude od 1. júla 2023 pre tie krajiny, ktoré ju do tohto termínu podpíšu. (Termín nie je vybraný náhodne, ale nadväzuje práve na prechodné obdobie určené do 30.6.2023, počas ktorého za určitých podmienok nedochádzalo k zmene krajiny sociálneho zabezpečenia pre zamestnanca vykonávajúceho prácu na diaľku z krajiny bydliska, aj keď táto práca presiahla 25% času.) Ak niektorá krajina podpíše rámcovú zmluvu po 1. júli 2023, zmluva sa bude aplikovať od dátumu podpisu, nie retroaktívne. Dôležitou podmienkou pre aplikáciu ustanovení dohody je podanie žiadosti v krajine zamestnávateľa (ak nebude podaná žiadosť, na zamestnanca a zamestnávateľa sa budú uplatňovať štandardné pravidlá pre určenie uplatniteľnej legislatívy podľa Nariadenia (ES) č. 883/2004, t.j. bude platiť 25% limit pre prácu z krajiny bydliska).

Belgicko, ktoré aktívne pracovalo na príprave tejto rámcovej dohody, už vyhlásilo, že rámcovú dohodu podpíše. Ako sme vás informovali v našom predchádzajúcom článku, Rakúsko nedávno podpísalo bilaterálne rámcové dohody s viacerými susednými štátmi s hranicou výkonu práce na diaľku do 40% času. Je preto otázne, ako k rámcovej dohode na úrovni EÚ pristúpi.

Viac informácií (aj link na znenie rámcovej zmluvy v anglickom jazyku) prinášame prostredníctvom článku EU – New Framework Agreement for Social Security – KPMG Global (k dispozícii len v anglickom jazyku).

O ďalšom vývoji v tejto oblasti Vás budeme informovať. Neváhajte nás kontaktovať, ak vás téma zaujala a máte akékoľvek otázky.

Zdroj správ